Deklaracja członkowska jest dostępna w formatach DOC i PDF:

DOC DOC  PDF PDF

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Niniejszym proszę o przyjęcie mnie w poczet członków

AKADEMICKIEGO TOWARZYSTWA ROMANISTÓW POLSKICH „PLEJADA"


NAZWISKO............................................................................................................

IMIĘ........................................................................................................................

Tytuł, stopień naukowy...........................................................................................

Miejsce zatrudnienia...............................................................................................

Adres do korespondencji.........................................................................................

Telefon..................................................Fax............................................................

e-mail.....................................................................................................................


Rok wstąpienia do ATRP „Plejada"........................................................................

Oświadczam, że:

- znany mi jest Statut Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada"

- zobowiązuję się do corocznego uiszczania składki członkowskiej.


.................................................................

(data / podpis)

 

Roczna składka członkowska w latach 2008-2012 wynosi : 50 zł, dla emerytów : 25 zł.

 

Konto: ATRP „Plejada", PKO B.P. I Oddział Centrum w Warszawie

Nr rachunku: 51 1020 1013 0000 0602 0126 7350

Wypełnioną deklarację wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać na adres Sekretarza ATRP „Plejada": Marzena Blachowska-Szmigiel

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Romańskiej,
61- 874 Poznań, al. Niepodległości 4