Statut

Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada”

I.
NAZWA, CHARAKTER, TEREN DZIAŁALNOŚCI I SIEDZIBA TOWARZYSTWA

§ 1.

Stowarzyszenie, zwane w dalszym ciągu Statutu „Towarzystwem” nosi nazwę: Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada”
W brzmieniu francuskim: Association académique des romanistes polonais „Plejada”

§ 2.

Towarzystwo jest organizacją społeczną skupiającą osoby zajmujące się zawodowo szeroko pojmowaną problematyką języka, literatury i kultury francuskiej i krajów francuskiego obszaru językowego

§ 3.

Działalność Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Siedzibą Zarządu Głównego jest  Warszawa, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
Obecny adres siedziby  Towarzystwa: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26 / 28, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski

§ 5.

Towarzystwo używa pieczęci:
1.    podłużnej z napisem: Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada”
2.    okrągłej z napisem : Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada”
Zarząd Główny

II.
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA TOWARZYSTWA


§ 6.

Celem Towarzystwa jest:
a)    Wspomaganie kształcenia wysoko kwalifikowanych nauczycieli akademickich w zakresie romanistyki, rozumianej jako wiedza o Francji i krajach francuskiego obszaru językowego, w szczególności w zakresie literatury, języka, kultury, dydaktyki języka francuskiego oraz przekładoznawstwa.
b)    Stymulowanie wszelkich form działalności naukowej (publikacji, organizacji seminariów, kongresów i szkoleń naukowych, projektów badawczych, wymiany wykładowców) w zakresie romanistyki.
c)    Działanie na rzecz integracji akademickiego środowiska romanistycznego
d)    Popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o języku francuskim i kulturach krajów francuskiego obszaru językowego , w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

§ 7.
Realizacji tych celów służą następujące formy działalności:
a)    organizacja cyklicznych seminariów dla doktorantów romanistów
b)    sesje naukowe, zjazdy i seminaria
c)    publikowanie wydawnictw naukowych
d)    wykłady i dyskusje o charakterze naukowym
e)    wykłady, dyskusje i warsztaty o charakterze popularyzatorskim
f)    współpraca z towarzystwami naukowymi romanistów, w szczególności z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
g)    prowadzenie strony internetowej : http://neo.amu.edu.pl/plejada, tzn. regularna aktualizacja danych dotyczących akademickiego środowiska romanistycznego w Polsce.


Dla realizacji tych celów Towarzystwo współpracuje z Ambasadą Republiki Francuskiej w Polsce oraz z przedstawicielstwami innych krajów francuskiego obszaru językowego.


III.
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 8.
Towarzystwo składa się z członków:
a)    zwyczajnych,
b)    honorowych.

§ 9.
Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być nauczyciele akademiccy romaniści, także emerytowani, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie ich pisemnej deklaracji i po stwierdzeniu, że spełniają kryteria członkostwa.  O decyzji przyjęcia lub nie kandydat jest informowany pisemnie.

§ 10.
Od decyzji Zarządu Głównego odmawiającej przyjęcia na członka Towarzystwa przysługuje wnioskodawcy prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od daty podjęcia negatywnej decyzji.

§ 11.
Członkiem honorowym może zostać osoba wybitne zasłużona wobec Towarzystwa lub celów Towarzystwa, w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego przez Walne Zgromadzenie. Każdy członek ma prawo zgłosić kandydata na członka honorowego, kierując pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do Zarządu Głównego przynajmniej na dwa tygodnie przed głosowaniem. Wniosek taki powinien być poparty co najmniej dwoma podpisami innych członków.
Powzięcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nadającej członkostwo honorowe wymaga 2/3 głosów pozytywnych.

§ 12.
Członkiem zwyczajnym lub honorowym może być także obywatel obcego państwa.

§ 13.
Każdy członek ma obowiązek:
a)    popierać cele Towarzystwa stosownie do postanowień Statutu.
b)    wnosić roczną składkę w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 14.
Każdy członek ma prawo:
a)    brania udziału w pracach Towarzystwa, posiedzeniach,  wykładach i kolokwiach,
b)    czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
c)    występowania do Zarządu Głównego z wszelkimi inicjatywami.

§ 15.
Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
a)    śmierci członka
b)    wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie, po wywiązaniu się ze wszystkich ciążących na członku umownych, rzeczowych i finansowych zobowiązań względem Towarzystwa.
c)     zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres dwóch lat.

§ 16.
Wykluczeniu z Towarzystwa podlega członek:
a)    zasądzony za przestępstwo pospolite,
b)    dopuszczający się czynów niehonorowych lub działający na szkodę Towarzystwa.
Wykluczenie w obu wypadkach następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego, na pisemny wniosek dowolnego członka  Towarzystwa, poparty co najmniej 20 podpisami innych członków Towarzystwa.  Usunięcie członka z Towarzystwa nie zwalnia go z obowiązku wywiązania się ze wszystkich ciążących na nim umownych, rzeczowych i finansowych zobowiązań względem Towarzystwa.


IV.
WŁADZE TOWARZYSTWA


§ 17.
Władzami Towarzystwa są:
1.    Walne Zgromadzenie Członków,
2.    Zarząd Główny,
3.    Komisja Rewizyjna,
4.    Sąd Polubowny.
Władze wymienione w pkt. 2-3 wybierane są przez Walne Zgromadzenie na okres 2 lat.


W a l n e Z g r o m a d z e n i e

§ 18.

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie jego członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zbiera się co 2 lata w miejscowości wyznaczonej przez Zarząd Główny i podanej do wiadomości członków pisemnie na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 19.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny na żądanie:
a)    większości członków Zarządu Głównego Towarzystwa,
b)    co najmniej 1/4 członków Towarzystwa,
c)     Komisji Rewizyjnej.

§ 20.
Prawo głosowania na  Walnym Zgromadzeniu mają członkowie zwyczajni i honorowi.
Członkowie Zarządu Głównego nie uczestniczą w głosowaniu, które  dotyczy absolutorium.
Inne osoby mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu jedynie z głosem doradczym, na wyraźne zaproszenie Zarządu.

§ 21.
Procedura zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące czynności:
a)     wybór, na wniosek przewodniczącego Towarzystwa, przewodniczącego Zebrania spośród osób spoza Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b)     przeprowadzenie przez przewodniczącego Zebrania wyborów do:
–    Komisji-Matki, która przyjmuje wnioski w sprawie kandydatur do władz Towarzystwa,  
–    Komisji Wnioskowej, która rejestruje wnioski członków Towarzystwa dotyczące dalszej działalności Zarządu i Towarzystwa jako całości;
–    Komisji Skrutacyjnej przeprowadzającej wybory do nowych władz Towarzystwa
–    a także, w razie potrzeby, Komisji Statutowej rejestrującej wnioski dot. postulowanych zmian w Statucie Towarzystwa.
c)    prezentacja przez przedstawiciela ustępującego Zarządu, sprawozdania merytorycznego i finansowego za daną kadencję
d)    przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej dotyczącego działalności Zarządu za okres jego kadencji,
e)    dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa, oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi ,
f)    dyskusja nad ramowym planem działalności i podjęcie odnośnych uchwał,
g)    uchwalenie składki rocznej Towarzystwa
h)    wybór członków Zarządu Głównego Towarzystwa , a także członków Komisji Rewizyjnej , oraz 1-2 zastępców członków Zarządu. W razie ustąpienia któregoś z członków Zarządu Głównego wchodzi na jego miejsce ten zastępca, który uzyskał najwięcej głosów.
i)    wybór członków honorowych na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa,
j)    dyskusja i głosowanie nad wnioskami będącymi na porządku obrad. Do porządku obrad mogą być włączone wnioski nagłe po zaaprobowaniu ich większością głosów. Wnioski nagłe nie mogą jednak dotyczyć honorowego członkostwa Towarzystwa, zmiany statutu, rozporządzania majątkiem Towarzystwa, rozwiązania Towarzystwa.

§ 22.
Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne, pod warunkiem jego zwołania w trybie określonym w § 18, bez względu na liczbę obecnych, i zapadają zwykła większością glosów.

§ 23.
Głosowanie odbywa się w zasadzie jawnie, przez podniesienie rąk; natomiast w sprawach personalnych, do których należą wszystkie wybory, głosuje się zawsze tajnie. W innych sprawach Przewodniczący zarządza głosowanie tajne na żądanie przynajmniej jednego członka obecnego.

§ 24.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem nadawania członkostwa honorowego, zmian w Statucie lub przyjęcia nowego Statutu, rozporządzania majątkiem i rozwiązania Towarzystwa. W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego. Uchwały Walnego Zgromadzenia wykonuje Zarząd Główny.


Z a r z ą d G ł ó w n y

§ 25.

Zarząd Główny składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym:
– Przewodniczącego
– Wiceprzewodniczącego
– Sekretarza
– Skarbnika
– Ustępującego Przewodniczącego
Walne Zgromadzenie wybiera w bezpośrednich wyborach Przewodniczącego i członków Zarządu Głównego. Nowo wybrany Zarząd decyduje na zebraniu konstytuującym o obsadzeniu funkcji: Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Generalnego i Skarbnika. Wiceprzewodniczącemu może zostać powierzona funkcja Redaktora Naczelnego wydawnictw.
Funkcję Przewodniczącego można pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Ustępujący Przewodniczący  wchodzi automatycznie w skład nowego Zarządu.
Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

§ 26.
Zarząd Główny Towarzystwa prowadzi konsultacje drogą elektroniczną i zbiera się przynajmniej raz w roku. Do ważności uchwał Zarządu Głównego konieczna jest  obecność większości jego członków. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów.


S p o s ó b   r e p r e z e n t a c j i  T o w a r z y s t w a

§ 27.

Przewodniczący działający łącznie z Sekretarzem lub Skarbnikiem reprezentuje Towarzystwo.
Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik tworzą Prezydium Zarządu.
Prezydium załatwia w imieniu Zarządu Głównego wszystkie sprawy bieżące Towarzystwa i ma obowiązek złożenia sprawozdania pełnemu Zarządowi Głównemu, a nadto omawia i opracowuje wszystkie wnioski, które po przyjęciu przez Zarząd Główny mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa.
Przewodniczący lub jego zastępca przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego, przestrzega porządku i stosowania statutu, w razie potrzeby wzywa Komisję Rewizyjną do działania, wraz z Sekretarzem podpisuje pisma w imieniu Zarządu Głównego, a wraz ze  Skarbnikiem podpisuje pisma dotyczące spraw finansowych.


K o m i s j a R e w i z y j n a

§ 28.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków. Jest ona wybierana przez Walne Zgromadzenie w osobnym głosowaniu. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie swego Przewodniczącego. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność większości członków Komisji. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 29.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a)    Kontrola działalności finansowej Zarządu oraz  zgodności jego działania ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
b)    Wnioskowanie o udzieleniu bądź nie przez Walne Zgromadzenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.

§ 30.
Do ważności sprawozdania Komisji Rewizyjnej potrzebna jest Walnemu Zgromadzeniu obecność przynajmniej jednego członka Komisji. W razie uzasadnionej nieobecności członków Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie może rozstrzygnąć inaczej.


§ 31.
W sprawach nagłych Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu Głównego jak najszybszego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Komisja działa także na wezwanie Przewodniczącego Towarzystwa.

R o z s t r z y g a n i e   s p o r ó w   w   ł o n i e  T o w a r z y s t w a

§ 32.

Spory powstałe w łonie Towarzystwa rozstrzyga sąd polubowny, do którego każda strona wybiera jednego sędziego, ci zaś superarbitra.
W razie braku zgody co do osoby superarbitra rozstrzyga losowanie. Od wyroku sądu polubownego nie ma odwołania.

V.
INNE POSTANOWIENIA

§ 33.

Organem doradczym Zarządu Głównego jest Rada Konsultacyjna. W jej skład wchodzą przedstawiciele jednostek prowadzących romanistyczne studia magisterskie, delegowani przez ich władze, najwyżej po jednym z każdej jednostki.
Zarząd Główny konsultuje z Radą, przynajmniej raz do roku, projekt wykorzystania środków finansowych Towarzystwa na realizację poszczególnych zadań wynikających z jego celów statutowych.

VI.
MAJĄTEK

§ 34.

Majątek Towarzystwa stanowią:
a)    roczne składki członków,
b)    subwencje rządu RP,
c)    subwencje Rządu Francuskiego poprzez Ambasadę Republiki Francji w Polsce i/lub subwencje rządów innych krajów francuskiego obszaru językowego, poprzez ich przedstawicielstwa w Polsce
d)    subwencje instytucji, fundacje, darowizny i datki.

§ 35.
Majątkiem Towarzystwa zawiaduje Zarząd Główny. Z  przychodów pieniężnych Zarząd realizuje statutowe cele Towarzystwa. Zaciąganie zobowiązania majątkowego wymaga uchwały Zarządu Głównego; odnośne pismo wymaga do ważności podpisów Przewodniczącego (względnie vice-przewodniczącego)  i Skarbnika.


§ 36.
Działalność Towarzystwa opiera się na finansowo nie honorowanej pracy członków. Funkcje we władzach Towarzystwa są niepłatne, z wyjątkiem ewentualnych etatowych pracowników administracyjno-technicznych, których warunki pracy i płacy regulują obowiązujące przepisy. Prace redakcyjne i recenzowanie wydawnictw Towarzystwa mogą być opłacane, w miarę posiadanych środków.


VII.
STATUT

§ 37.

Zmianę Statutu uchwala Walne Zgromadzenie, zwołane w trybie określonym w § 18, bez względu na liczbę obecnych, na podstawie wniosków Komisji Statutowej większością 2/3 głosów. Komisję Statutową złożoną z 3 członków wybiera Walne Zgromadzenie w razie potrzeby.


VIII.
LIKWIDACJA TOWARZYSTWA

§ 38.
Rozwiązanie Towarzystwa uchwala Walne Zgromadzenie, , zwołane w trybie określonym w § 18, bez względu na liczbę obecnych, na wniosek Zarządu Głównego większością 3/4 głosów. W razie rozwiązania się Towarzystwa, Walne Zgromadzenie orzeka, na jaki cel publiczny ma być użyty majątek Towarzystwa.

IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.