Nasze Stowarzyszenie

Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada” jest organizacją społeczną skupiającą osoby zajmujące się zawodowo szeroko pojmowaną problematyką języka, literatury i kultury francuskiej i krajów francuskiego obszaru językowego.

Celem „Plejady” jest wspomaganie kształcenia wysoko kwalifikowanych nauczycieli akademickich w zakresie romanistyki, rozumianej jako wiedza o Francji i krajach francuskiego obszaru językowego, w szczególności w zakresie literatury, języka, kultury, dydaktyki języka francuskiego oraz przekładoznawstwa.

Stymulowanie wszelkich form działalności naukowej (publikacji, organizacji seminariów, kongresów i szkoleń naukowych, projektów badawczych, wymiany wykładowców) w zakresie romanistyki.

Działanie na rzecz integracji akademickiego środowiska romanistycznego.

Popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o języku francuskim i kulturach krajów francuskiego obszaru językowego , w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Realizacji tych celów służą następujące formy działalności:

  • organizacja cyklicznych seminariów dla doktorantów romanistów
  • sesje naukowe, zjazdy i seminaria
  • publikowanie wydawnictw naukowych
  • wykłady i dyskusje o charakterze naukowym
  • wykłady, dyskusje i warsztaty o charakterze popularyzatorskim
  • współpraca z towarzystwami naukowymi romanistów, w szczególności z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.